REGULAMIN

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

FUNDACJI ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH 

im. Jana Pawła II w Łodzi

§1

1.     Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Zespołu Szkół  Katolickich   im. Jana Pawła II w Łodzi został powołany na podstawie uchwały Zebrania Fundatorów Fundacji KGiLO im. JP II w Łodzi z dnia 20 marca 2012r.

2.           Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Zespołu Szkół  Katolickich   im. Jana Pawła II w Łodzi w dalszej części Regulaminu zastępuje się skrótem UTW.

3.     UTW od dnia podpisania  niniejszego regulaminu działa zgodnie ze Statutem Fundacji zatwierdzonym  4 grudnia 2014 r.

4.      Celem działalności UTW jest:

a) prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauki, a w szczególności z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych,

b) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania 
i zacieśniania więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem.

§2

1.     Zarząd Fundacji z upoważnienia Prezydium Rady Fundacji:

a)      prowadzi bieżący nadzór  nad działalnością UTW ,

b)     dokonuje analizy i oceny prac UTW  na posiedzeniach Zarządu Fundacji,

c )  przedstawia informacje o efektach działalności UTW na zebraniach Rady   Fundacji

               d) akceptuje Radę Programową, powołuje Dyrektora i wicedyrektora  UTW,

e) zatwierdza Regulamin UTW ,

f) zatwierdza program działalności i roczny plan zajęć UTW oraz nadzoruje jego realizację,

g) ustala wysokość:

– opłaty wpisowej,

– opłaty semestralnej w roku akademickim.

2. Rada Programowa UTW :

            a) przedstawiana jest Zarządowi  Fundacji w imiennym składzie osobowym,

b) wybiera spośród swego grona przewodniczącego upoważniając go do bieżącej   współpracy z Zarządem Fundacji i Dyrektorem UTW,

c) określa główne kierunki działania i rozwoju UTW

d ) ustala tematykę wykładów ogólnych i zajęć fakultatywnych na każdy semestr uwzględniając uwagi z semestru poprzedniego

e) czuwa nad poziomem merytorycznym zajęć,

f) zapewnia dobór wykładowców o wysokich kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.

3. Dyrektor UTW:

a) powoływany jest uchwałą Zarządu Fundacji,

b) współpracuje z wicedyrektorem,  Radą Programową i Zarządem Fundacji:

– określa szczegółowe kierunki działania UTW ,

– układa szczegółowe plany działalności merytorycznej i finansowej

   z uwzględnieniem okresów semestralnych,

– opracowuje zasady funkcjonowania UTW,

– powołuje i likwiduje sekcje zainteresowań,

c) powołuje Sekretariat UTW, współpracuje z nim w zakresie bieżących  zadań i odpowiada wraz z Wicedyrektorem za realizację rocznego planu pracy Sekretariatu,

d ) prowadzi dokumentację merytoryczną,

e ) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub uzupełnień w programie UTW  Dyrektor uzgadnia propozycje z Przewodniczącym Rady Programowej

i Prezesem Zarządu Fundacji lub z osobami przez nich upoważnionymi,

        f )  składa sprawozdanie ze swej działalności Zarządowi Fundacji

w okresie rocznym ,

g )  załatwia inne sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji władz    Fundacji.

4. Sekretariat UTW:

a) powoływany jest przez Dyrektora UTW w porozumieniu z Wicedyrektorem

b) współpracuje ściśle z Dyrektorem i Wicedyrektorem UTW przy realizacji wszystkich zadań określonych działalnością UTW

c ) prowadzi dokumentację członkowską i finansową UTW,

d )wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą słuchaczy, 
według ustalonego corocznie swego planu pracy, zaopiniowanego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

5.     Przewodniczący Rady Programowej i Dyrektor reprezentują na zewnątrz UTW .

§3

1. Słuchaczem UTW  może być każda osoba w wieku 55 lat i powyżej, która pragnie pogłębiać swą wiedzę z różnych dziedzin i poprawiać swą sprawność fizyczną.

2. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną ilość semestrów.

3. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest do:

a) pobrania i wypełnienia deklaracji,

b )doręczenia zdjęcia do legitymacji i odbioru legitymacji,

c) dokonania jednorazowej opłaty wpisowej,

d) wnoszenia opłaty semestralnej.

Powyższe czynności załatwiane są w Sekretariacie UTW .

§4

1.     Oprócz wykładów ogólnych słuchacz może wybrać zajęcia fakultatywne, zgodne z jego zainteresowaniami oraz uczestniczyć w organizowanych imprezach kulturalnych
i towarzyskich, co może być związane z dodatkową opłatą.

2.     W ciągu dwóch tygodni od chwili rozpoczęcia zajęć słuchacz może zgłosić na piśmie swoją rezygnację. Otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat, z wyłączeniem opłaty wpisowej.

§5

1. Rok akademicki w UTW składa się z dwóch semestrów:

– od października do stycznia,

– od lutego do czerwca,

z uwzględnieniem przerwy międzysemestralnej.

2.     Zajęcia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łodzi, przy ul. Baczyńskiego 156 i Wici 45.

§6

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach kolejnego semestru jest posiadanie ważnej, ostemplowanej na dany semestr, legitymacji słuchacza.

2. Legitymacja upoważnia do:

a) wejścia na teren obiektów Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II,

b) uczestniczenia w zajęciach i imprezach organizowanych przez UTW,

c) korzystania z biblioteki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

§7

Przed rozpoczęciem każdego semestru Dyrektor i Sekretariat UTW podaje 
do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć ustalony przy współpracy 
z Wicedyrektorem, Radą Programową, po uprzednim zatwierdzeniu go przez Zarząd Fundacji.

§8

Zarząd Fundacji oraz Rada Programowa podejmują starania, aby zajęcia na UTW  były prowadzone na zasadach wolontariatu.

§9

Uniwersytet Trzeciego Wieku używa w swej działalności urzędowej pieczątki podłużnej 
o brzmieniu:

a)    UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

         Fundacji Zespołu Szkół Katolickich

                    im. Jana Pawła II w Łodzi

        ul. K.K Baczyńskiego 156

oraz małej pieczątki do legitymacji słuchacza o brzmieniu:

b)    UTW Fundacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

§10

Likwidatorem UTW jest Rada Fundacji Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich  im. Jana Pawła II.

§11

Niniejszy Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu Fundacji Zespołu Szkół Katolickich  im. Jana Pawła II

Prezes Zarządu Fundacji

      Anna Lecheńska